Γνωμικό

David Bowie

 

«To not be modest about it, you’ll find that with only a couple of exceptions, most of the musicians that I’ve worked with have done their best work by far with me»

«Για να μην είμαι μετριόφρων, θα δείτε ότι με λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι από τους μουσικούς με τους οποίους έχω δουλέψει, έχουν κάνει μακράν την καλύτερη δουλειά τους μαζί μου»

— David Bowie

Γνωμικό

marc bolan

«All rock musicians are deaf… Or insensitive to mellow sounds»

«Όλοι οι μουσικοί της rock είναι κουφοί… Ή αναίσθητοι στους χαλαρούς ήχους»

–Marc Bolan

Monday’s Quote

ravi shankar

«My brother had a house in Paris. To it came many Western classical musicians. These musicians all made the same point: ‘Indian music,’ they said, ‘is beautiful when we hear it with the dancers. On its own, it is repetitious and monotonous»

«Ο αδερφός μου είχε ένα σπίτι στο Παρίσι. Εκεί έρχονταν πολλοί κλασικοί μουσικοί της Δύσης. Αυτοί οι μουσικοί έλεγαν όλοι το ίδιο πράγμα: «Η ινδική μουσική», έλεγαν, «είναι όμορφη όταν την ακούμε με χορευτές. Μόνη της, επαναλαμβάνεται και είναι μονότονη»»

— Ravi Shankar

Γνωμικό

dave brubeck

 

«Jazz stands for freedom. It’s supposed to be the voice of freedom: Get out there and improvise, and take chances, and don’t be a perfectionist – leave that to the classical musicians»

«Jazz σημαίνει ελευθερία. Υποτίθεται πως είναι η φωνή της ελευθερίας: Τολμήστε και αυτοσχεδιάστε και πάρτε ρίσκα και μην είστε τελειομανείς – αυτό αφήστε το στους κλασικούς μουσικούς»

— Dave Brubeck

Γνωμικό

billy joel

 

«Musicians want to be the loud voice for so many quiet hearts»

«Οι μουσικοί θέλουν να είναι η δυνατή φωνή για τόσες πολλές ήσυχες καρδιές»

— Billy Joel

Γνωμικό

freddie mercury

«The reason we’re successful, darling? My overall charisma, of course»

«Ο λόγος για τον οποίο είμαστε επιτυχημένοι, αγάπη; Το συνολικό μου χάρισμα, φυσικά»

— Freddie Mercury

Γνωμικό

curt kobain

«The duty of youth is to challenge corruption»

«Το καθήκον της νεολαίας είναι να προκαλεί τη διαφθορά»

–Kurt Cobain

Γνωμικό

louis armstrong 1

 

«Musicians don’t retire; they stop when there’s no more music in them»

«Οι μουσικοί δεν αποσύρονται, σταματούν όταν δεν υπάρχει άλλη μουσική μέσα τους»

— Louis Armstrong

Γνωμικό

janis joplin

 

«I’m one of those regular weird people»

«Είμαι ένας από αυτούς τους κανονικούς περίεργους ανθρώπους»

–Janis Joplin

 

Γνωμικό

patti smith

«Please, no matter how we advance technologically, please don’t abandon the book. There is nothing in our material world more beautiful than the book».

«Σας παρακαλώ, δεν έχει σημασία πόσο προηγμένοι είμαστε τεχνολογικά, παρακαλώ μην εγκαταλείπετε το βιβλίο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο στον υλικό μας κόσμο από το βιβλίο».

— Patti Smith